เชิญร่วมแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม” วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ ซุ้มกระทรวงเกษตรฯFeatured image

2018-11-28 23:24:30“เชิญร่วมแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม” วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ ซุ้มกระทรวงเกษตรฯ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ร้านอาหาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม ชิงเงินรางวัล พร้อมใบเกียรติบัตร ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ซุ้มนิทรรศการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 

โดยมี หลักเกณฑ์เงื่อนไขการแข่งขัน ดังนี้ 

การแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม
กำหนดจัดการประกวด วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 15.00 น. - 17.00 น ณ ร้านนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัดสินการประกวด เวลา 17.30 น เป็นต้นไป

เงื่อนไขและคุณสมบัติ 
1) บุคคลทั่วไป ร้านอาหาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำ มีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญ
2) สมัครเป็นทีมๆละ 3 คน
3) ผู้สมัครแข่งขันต้องมาแปรรูปปลาส้ม ต่อหน้ากรรมการ ณ สถานที่ และ วันเวลาที่ผู้จัด กำหนด 
4) ผู้สมัครแข่งขันต้องนำอุปกรณ์และจัดเตรียม วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องปรุง สำหรับแปรรูป
ปลาส้มมาเองทั้งหมด
5) ผู้สมัครแข่งขันจะต้องมี “ปลาส้มที่แปรรูปและปรุงสุก” จำนวน ๑ ชุด เพื่อสำหรับกรรมการ 
6) การตัดสินให้ถือเอาดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด 

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1) ความสะอาดของผู้แปรรูปปลาส้ม ผู้ช่วยปรุง มีความสะอาด และถูกหลักสุขอนามัย 15 คะแนน
2) ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการปรุงอาหาร มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 15 คะแนน  
3) เครื่องปรุง และวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปปลาส้มมีคุณภาพ และถูกหลักสุขอนามัย 15 คะแนน 
4) การบรรจุปลาส้มในภาชนะบรรจุ ที่สะอาด ผนึกได้เรียบร้อย 15 คะแนน
5) การจัดตกแต่งปลาส้มที่ปรุงสุกเพื่อให้ชวนรับประทาน 15 คะแนน
6) สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อของปลาส้มที่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน 25 คะแนน 

รวม 100 คะแนน

รางวัลการประกวด รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินสด 2,500 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม ประกอบด้วย
1) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ
2) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
3) ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
4) ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอำนาจเจริญ กรรมการ 
5) ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
6) นางจิรันธนิน ปะกิรณะ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ สนง.กษ.อจ.

ค้นหา

10 สถานียอดนิยม